ویدیو های جراحی

بیماری که 12 سال پیش تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بود و اخیرا یک نوبت دچار ایست قلبی شد. در آنژیوگرافی تنگی شدید در یکی از رگ های پیوندی دیده شد که با تعبیه استنت درمان شد.

آقای 50 ساله، وکیل و پدر 3 فرزند با سکته حاد قلبی ساعت 6 صبح مراجعه کرده و بلافاصله جهت آنژیوپلاستی اورژانس به اتاق عمل آنژیوگرافی برده شد.